Công Ty Cổ Phần BĐS và Đầu tư VRC

  • Lĩnh vực: Bất Động Sản
  • Ngành nghề: Đầu tư và Kinh doanh Dự án Bất động sản

Công ty CP BĐS và Đầu tư VRC tập trung vào hoạt động đầu tư, phát triển các dự án bất động sản tiềm năng; tìm kiếm đánh giá các cơ hội M&A các doanh nghiệp, mang tính đột phá từ đó tạo ra các giá trị bền vững cho xã hội.

Tầm nhìn

Trở thành Tập đoàn đầu tư năng động và hiệu quả, không ngừng tìm kiếm các cơ hội đầu tư và phát triển những dự án bền vững, vì chúng tôi tin rằng: Sự phát triển bền vững của đối tác, khách hàng cũng chính là sự phát triển bền vững của VRC. Từ đó góp phần và hướng đến một cuộc sống bền vững cho từng thành viên VRC nói riêng cũng như cho cộng đồng, xã hội nói chung

Sứ mệnh

Đầu tư bền vững, phát triển bền vững vì một xã hội bền vững

Định hướng phát triển

VRC định hướng trở thành Tập đoàn kinh tế năng động, tăng trưởng nhanh và bền vững trên nguyên tắc: HỢP TÁC – PHÁT TRIỂN – BỀN VỮNG. Chúng tôi tập trung vào hoạt động đầu tư, phát triển các dự án bất động sản tiềm năng; tìm kiếm đánh giá các cơ hội M&A các doanh nghiệp, mang tính đột phá từ đó tạo ra các giá trị bền vững cho xã hội.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Chúng tôi đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2016 – 2020 như sau:

  • Đổi mới doanh nghiệp, đổi mới tư duy
  • Phát triển nguồn nhân lực, tăng cường công tác quản trị
  • Đẩy mạnh hoạt động đầu tư chuyên nghiệp, hiệu quả
  • Nỗ lực hết mình trong mọi công việc, trong mọi công trình và dự án đầu tư
  • Sử dụng nguồn vốn đầu tư một cách hiệu quả
  • Gia tăng giá trị cho cổ đông, khách hàng và đối tác