Các chức năng được xây dựng trên SalesOne đáp ứng khả năng tùy biến và linh hoạt theo từng màn hình, báo cáo. Qui trình tương tác theo từng nghiệp vụ được định nghĩa dễ dàng và cấu hình các điều kiện phân vai, quyền hạn xử lý đến từng người sử dụng.

Ξ Hệ thống phân quyền và chức năng quản lý phê duyệt

 • Mỗi người sử dụng trong hệ thống đều được quản lý bởi một người sử dụng cấp cao hơn. Người sử dụng cấp cao này có thể thực hiện việc phê duyệt các chức năng sử dụng các qui trình của người sử dụng và phê duyệt các thao tác liên quan đến số liệu của người sử dụng.
 • Người sử dụng có thể được phân quyền xem dữ liệu của người sử dụng khác theo qui định của doanh nghiệp.
 • Người sử dụng hệ thống chỉ có thể sử dụng các chức năng, thao tác với các dữ liệu theo qui định của doanh nghiệp. Việc sử dụng được kiểm soát chặt chẽ và đảm bảo tính bảo mật của hệ thống, đồng thời giúp tránh sai sót.

Ξ Theo dõi, điều phối, phê duyệt

 • Các nhân viên của các phòng ban có thể theo dõi được tiến trình, tình trạng, thời gian thực hiện của các chứng từ do mình đã lập trên hệ thống hoặc xem được các chứng từ liên quan nếu được phân quyền.
 • Các điều phối kế toán, giao nhận dựa trên hệ thống để thực hiện việc điều phối các chứng từ một cách hợp lý thông qua việc phê duyệt, điều chuyển, chỉ định.
 • Các chứng từ được theo dõi trong quá trình luân chuyển và tính toán thời gian xử lý để cảnh báo và đánh giá qui trình làm việc của người sử dụng.

Ξ Phục vụ các nghiệp vụ hàng ngày cho tất cả nhân viên của các phòng ban

 • Nhân viên mua hàng sử dụng hệ thống để thực hiện các nghiệp vụ mua hàng theo qui trình. Các nghiệp vụ này có thể phải thông qua qui trình phê duyệt của người quản lý theo cấu hình của hệ thống.
 • Nhân viên bán hàng thực hiện việc lập lệnh xuất bán theo nhiều dạng khác nhau phụ thuộc vào yêu cầu của doanh nghiệp. Hàng hóa được bán với giá hàng hóa được thực hiện theo qui định hoặc thông qua phê duyệt của người quản lý.
 • Kế toán thực hiện việc phê duyệt công nợ hoặc thực hiện việc xuất hóa đơn nếu các lệnh xuất bán, lệnh mua hàng tuân thủ theo các qui định về quản lý.
 • Kho thực hiện việc nhập hàng, xuất hàng dựa trên các lệnh xuất bán, nhập mua đủ ‘chuẩn’ (theo đúng qui định hoặc đã được người thẩm quyền phê duyệt. Giao nhận hàng hóa thực hiện việc giao hàng và ghi nhận thông tin ngày, giờ đi về.

Ξ Hệ thống báo cáo

 • Hệ thống báo cáo đa dạng, đầy đủ đáp ứng tất cả các yêu cầu của tất cả các phòng ban và của các lãnh đạo doanh nghiệp.
 • Báo cáo doanh số bao gồm nhiều tiêu chí khác nhau và nhiều góc nhìn khác nhau ở mức độ tổng hợp và mức độ chi tiết.
 • Báo cáo kho đa dạng về tồn kho theo các loại mặt hàng, nhóm hàng, tuổi hàng, các báo cáo về điều chuyên hàng hóa …
 • Báo cáo về công nợ của khách hàng, nhà cung cấp.
 • Báo cáo về hoạt động bảo hành.
 • Báo cáo về hoạt động sản xuất.
 • Báo cáo về các hoạt động điều phối.
 • Các báo cáo quản trị.