QUI TRÌNH TỔNG THỂ CỦA NGÀNH PHÂN PHỐI

QUI TRÌNH TỔNG THỂ CỦA NGÀNH SẢN XUẤT

Tùy từng lĩnh vực, ngành nghề đặc thù mà qui trình vận hành cũng như thiết lập triển khai trên giải pháp sẽ khác. SAP Business One, với khả năng linh hoạt trong việc thiết lập các qui trình tự động, đảm bảo bao quát tất cả các góc cạnh của chức năng, hoạt động sản xuất kinh doanh.