SAP Business One cung cấp đầy đủ các chức năng và công cụ để thiết lập và vận hành các qui trình, nghiệp vụ, chức năng trong sản xuất.

   Ngoài các chức năng chính và cơ bản của các phân hệ như Mua hàng, Bán hàng, Kho, Sản xuất, Kế toán trong SAP Business One, OneSystem có thêm một giải pháp tích hợp (Production Planning Add-on) để giúp quản lý các yêu cầu đặc thù của ngành cũng như các báo cáo phân tích có mức độ phức tạp cao.

Dưới đây là một số chức năng quan trọng chúng tôi đã xây dựng cho giải pháp Sản xuất

Quản lý vòng đời sản phẩm

Quản lý thông tin xung quanh sản phẩm từ giai đoạn phát triển và giới thiệu sản phẩm, tăng trưởng đến giai đoạn bão hòa và kết thúc vòng đời sản phẩm.

Quản lý các mã hàng thay thế

Cho phép định nghĩa các sản phẩm tương đương sử dụng trong quá trình sản xuất.

Kế hoạch sản xuất tổng thể (Sơ đồ Gantt)

Hệ thống hỗ trợ xây dựng kế hoạch sản xuất tổng thể bao gồm các sản phẩm và số lượng cần sản xuất trong một giai đoạn.

Báo cáo tiến độ sản xuất công doạn (Sơ đồ Gantt)

Báo cáo cung cấp thông tin về sản phẩm có trong lệnh sản xuất, tiến độ sản xuất cũng như số lượng cần sản xuất, số lượng hoàn thành khi kết thúc quá trình sản xuất.

Báo cáo kế hoạch nguồn lực sản xuất (Sơ đồ Gantt)

Báo cáo cung cấp thông tin về các nguồn lực phục vụ cho kế hoạch sản xuất.

Báo cáo phân tích sản xuất

Báo cáo phân tích sản xuất tập hợp tất cả các chi phí nguyên vật liệu, máy móc, nhân công, và các chi phí khác tham gia trong quá trình sản xuất để tạo nên sản phẩm.

Quản lý giá thành sản phẩm

Giá thành sản phẩm được xây dựng dựa trên định mức nguyên vật liệu, định mức máy móc, các chi phí, … Giá thành sản phẩm được cập nhật dựa trên thực tế phát sinh khi đưa vào sản xuất.

Định mức Nguyên vật liệu (BoM)

Xây dựng định mức nguyên vật liệu cho từng sản phẩm. Có thể tùy biến cho từng sản phẩm khác nhau một cách linh hoạt.

Quản lý khả năng đáp ứng nguồn lực sản xuất

Trong quá trình sản xuất, việc kiểm soát khả năng đáp ứng nguồn lực sản xuất liên tục đảm bảo cho việc sản xuất liên tục và hiệu quả.

Dự báo bán hàng

Dự báo bán hàng được xây dựng dựa trên kết quả hoạt động giai đoạn trước, nhu cầu hiện tại của thị trường, các đơn hàng mới.

Sản xuất theo Đơn hàng

Hệ thống hỗ trợ sản xuất theo đơn đặt hàng dựa trên thiết kế gốc ban đầu nhưng có thể thêm một số chi tiết đặc trưng dành cho các khách hàng lớn mua với số lượng lớn.

Sản xuất lưu kho

Hệ thống hỗ trợ sản xuất trước khi có khách hàng yêu cầu. Sản phẩm được lưu kho, sau đó đem phân phối và bán lại cho khách hàng.

Kế hoạch Nguyên vật liệu

Xây dựng kế hoạch nguyên vật liệu dựa trên số liệu tồn kho, khả năng sản xuất, yêu cầu mua sắm.

Kế hoạch và Lệnh sản xuất

Lệnh sản xuất được thực hiện dựa trên kế hoạch sản xuất đưa ra.

Yêu cầu Nguyên vật liệu cho sản xuất

Các yêu cầu nguyên vật liệu được yêu cầu để đáp ứng các lệnh sản xuất.

Xuất Nguyên vật liệu cho sản xuất

Thực hiện việc xuất nguyên vật liệu theo yêu cầu.

Báo cáo hoàn thành sản xuất

Cập nhật tình trạng và báo cáo số lượng bán thành phẩm/thành phẩm hoàn thành tại từng công đoạn.

Quản lý chất lượng

Kiểm tra chất lượng bán thành phẩm/thành phẩm tại từng công đoạn (OK/ Not Good)