Tất cả các hoạt động của sản xuất đều được qui trình và chuẩn hóa tại các bộ phận có liên quan, các nghiệp vụ phát sinh nhằm mục đích theo dõi, kiểm soát và đưa ra các quyết định để sản xuất kịp thời.

   Bằng việc kiểm soát từng bước này, từ bán hàng, mua hàng, sản xuất và kho có thể nhìn thấy được cả vòng đời của một sản phẩm.

Qui trình Tổng thể của Sản Xuất