BÁN HÀNG

Thực hiện hoạt động bán hàng

Thực hiện các kiểu bán hàng như bán hàng tồn kho, bán hàng cần sản xuất theo đơn đặt hàng, bán hàng cần mua, xuất khẩu, bán hàng xuất hóa đơn và thanh toán trước một phần, bán dịch vụ. Lệnh xuất bán được thực hiện dựa trên báo giá hoặc xuất trực tiếp. Điều phối hoạt động giao nhận của doanh nghiệp.

Phê duyệt chứng từ

Phê duyệt các đơn hàng cần xuất dựa trên thông tin có từ đơn hàng xuất hoặc hàng bán trả lại.

Hoạt động trả hàng

Hệ thống thực hiện dựa trên các qui định về hoạt động trả hàng của doanh nghiệp.

MUA HÀNG

Thực hiện hoạt động mua hàng

Hoạt động mua hàng dựa trên phương án kinh doanh, mua hàng theo kế hoạch, mua hàng theo phát sinh và định mức, mua hàng nhập khẩu, mua dịch vụ.

Phê duyệt chứng từ

Phê duyệt các yêu cầu mua hàng dựa trên thông tin về các loại mua hàng.

Trả hàng

Chức năng xuất trả hàng gửi lại cho nhà cung cấp. Hàng này chưa được nghiệm thu và chưa được nhập kho chính.

KHO

Các hoạt động kho

Các chức năng kho bao gồm điều chuyển kho, xử lý hàng thừa, thiếu, kiểm kê kho và yêu cầu nhập xuất nguyên vật liệu và thành phẩm.

SẢN XUẤT

Gia công nhiệt

Dùng để xuất hàng cho đối tác gia công nhiệt cho mặt hàng thép. Sau khi gia nhiệt sẽ tiến hành nhập lại và tự động tính toán giá thành sản phẩm.

Sản xuất thép coil, lưới hàn, thép uốn bẻ và thép kết cấu

Dùng để quản lý, vận hành gia công thép coil, thép lưới hàn, thép uốn bẻ, thép kết cấu bao gồm từ việc lập kế hoạch sản xuất, mua hàng và tổ chức thực hiện sản xuất. Chức năng bao gồm việc lập kế hoạch tổng thể (năng lực máy móc, tồn kho chi tiết, công việc của phân xưởng), lập lịch chi tiết, kế hoạch nguyên vật liệu, điều chuyển nguyên vật liệu hoặc tiến hành mua hàng, thực hiện việc sản xuất, nhập kết quả sản xuất theo từng công đoạn, cập nhật nguyên vật liệu thừa, tập hợp và phân bổ chi phí, tính toán giá thành thực tế.

Kéo thép

Chức năng hỗ trợ cho việc kéo thép.

Sản xuất thép phụ kiện xây dựng

Hỗ trợ cho việc sản xuất thép phụ kiện xây dựng bao gồm việc sản xuất theo lệnh xuất bán hoặc sản xuất theo dự báo.