• SAP Business One được thiết kế với một bộ đầy đủ tất cả các qui trình và chức năng phong phú, đảm bảo bao quát và đáp ứng tất cả các hoạt động, các qui trình nghiệp vụ của Doanh nghiệp.
  • Dữ liệu được kế thừa xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống và các chức năng theo lưu đồ nghiệp vụ có liên quan.
  • Chức năng “Relationship Map” cho phép theo dõi và kiểm soát các chứng từ có liên quan và tình trạng xử lý các bước luân chuyển chứng từ trong từng qui trình.

Một số chức năng chính của các phân hệ:

BÁN HÀNG

Cơ hội Kinh doanh
(Bán hàng và Mua hàng)

Công cụ đưa các cơ hội kinh doanh vào hệ thống, cung cấp các thông tin quan trọng để thực hiện các báo cáo và phân tích. Giúp giám sát hoạt động chuyển khách hàng tiềm năng thành khách hàng.

Quản lý các Hoạt động Bán hàng

Quản lý toàn bộ các hoạt động bán hàng từ việc chào hàng, gởi bảng báo giá, yêu cầu xuất hàng, thực hiện xuất hàng và xuất hóa đơn cho khách hàng.

Chương trình Tiếp thị và Phân tích

Công cụ hỗ trợ việc tạo và quản lý các chương trình tiếp thị sử dụng nhiều kênh khác nhau. Có thể sử dụng lại các chương trình tiếp thị mà không cần phải tạo lại.

Thiết lập Bảng giá đa tiền tệ

Cho phép thiết lập nhiều bảng giá với một loại tiền tệ hoặc với nhiều loại tiền tệ khác nhau.

Hồ sơ Khách hàng

Hồ sơ khách hàng được lưu trữ từ giai đoạn tiềm năng cho đến giai đoạn khách hàng. Thông tin này được sử dụng trong các hoạt động của doanh nghiệp.

Hợp đồng Bán hàng Nguyên tắc

Quản lý các hợp đồng bán hàng nguyên tắc là cơ sở cho hoạt động bán hàng giữa doanh nghiệp và người mua.

Báo giá

Công cụ hỗ trợ việc báo giá cho khách hàng và quản lý toàn bộ qui trình này.

Đơn bán hàng

Nhân viên bán hàng của doanh nghiệp thực hiện việc lập đơn hàng với các thông tin có sẵn trong hệ thống như hồ sơ khách hàng, hàng hóa, các hạn mức thanh toán.

Giao hàng

Nhân viên giao nhận hoặc đối tác giao nhận thực hiện việc giao hàng đến khách hàng. Quản lý chính xác hàng hóa giao nhận và thời gian giao nhận.

Trả hàng

Hàng hóa trả lại dựa trên yêu cầu của khách hàng có đơn hàng xuất trước đó và do các thỏa thuận của hợp đồng nguyên tắc hoặc các qui định khác.

Hóa đơn Bán hàng

Thực hiện công tác xuất hóa đơn theo đúng qui định của pháp luật và phù hợp với hoạt động kinh doanh.

Hóa đơn Điều chỉnh Công nợ

Thực hiện việc điều chỉnh công nợ khi có các nghiệp vụ liên quan phát sinh.

DỊCH VỤ

Hợp đồng Dịch vụ

Quản lý hợp đồng dịch vụ với các thông tin loại hợp đồng dịch vụ, linh kiện thay thế, chi phí nhân công, chi phí đi lại, chi phí ngày nghỉ, lễ, thời hạn.

Thẻ Bảo hành Thiết bị

Thẻ bảo hành sản phẩm được tạo tự động khi xuất sản phẩm cho khách hàng.

Lịch Bảo hành

Thiết lập thời gian bảo hành sản phẩm hoặc dịch vụ.

Qui trình Xử lý Dịch vụ

Cung cấp qui trình xử lý dịch vụ chuẩn và có khả năng tùy biến.

Qui trình Bảo hành

Cung cấp qui trình bảo hành chuẩn và có khả năng tùy biến.

Ghi nhận các Giao dịch Định kỳ

Hỗ trợ việc bảo trì định kỳ.

Tra cứu Thông tin Dịch vụ

Việc tra cứu các thông tin về dịch vụ được thực hiện dễ dàng.

Cơ sở Dữ liệu Tri thức Tra cứu Giải pháp về Dịch vụ

Các giải pháp về bảo hành và dịch vụ được ghi nhận lại trong cơ sở dữ liệu tri thức giúp việc tra cứu và chẩn đoán hiệu quả và tiện lợi.

MUA HÀNG

Hợp đồng Mua hàng Nguyên tắc

Quản lý các hợp đồng mua hàng nguyên tắc là cơ sở cho hoạt động mua hàng giữa doanh nghiệp và nhà cung cấp.

Yêu cầu Mua hàng

Nhân viên mua hàng của doanh nghiệp thực hiện việc lập yêu cầu mua hàng với các thông tin có sẵn trong hệ thống như hồ sơ nhà cung cấp, hàng hóa, các hạn mức thanh toán.

Báo giá

Công cụ hỗ trợ ghi nhận báo giá của nhà cung cấp.

Đơn Mua hàng

Nhân viên mua hàng của doanh nghiệp thực hiện việc lập đơn mua hàng với các thông tin có sẵn trong hệ thống như hồ sơ nhà cung cấp, hàng hóa, các hạn mức thanh toán.

Nhập Kho mua hàng

Hàng nhập kho dựa trên đơn mua hàng được lập và đã được phê duyệt.

Trả hàng

Hàng hóa trả lại dựa trên yêu cầu của doanh nghiệp đã có đơn mua hàng trước đó và do các thỏa thuận của hợp đồng nguyên tắc hoặc các qui định khác.

Hóa đơn Mua hàng

Thực hiện công tác ghi nhận hóa đơn theo đúng qui định của pháp luật và phù hợp với hoạt động kinh doanh.

Chi phí Mua hàng

Ghi nhận các chi phí mua hàng khác.

QUẢN LÝ KHO

Quản lý Danh mục Hàng hóa

Hàng hóa được quản lý tập trung với tất cả các đặc tính, đơn vị đo lường sử dụng trong việc mua hàng, lưu kho và bán hàng, cũng như sản xuất.

Thông tin Mã vạch

Mã vạch được sử dụng để quản lý hàng hóa trong kho, bao gồm cả mã vạch 1 chiều hoặc mã vạch 2 chiều.

Thiết lập Chính sách Giá

Nhiều bảng giá khác nhau được định nghĩa cho cùng một loại hàng hóa để thực hiện việc bán hàng linh hoạt của hoạt động kinh doanh.

Danh mục Nhóm hàng

Hàng hóa được chia vào các nhóm khác nhau để thuận tiện cho việc theo dõi và quản lý.

Danh mục Kho

Kho được định nghĩa trong hệ thống. Hàng hóa khi lưu kho sẽ được chứa tại 1 kho.

Danh mục Vị trí Kho

Kho được phân chia thành các vị trí nhỏ hơn để thuận tiện cho việc lưu trữ hàng hóa và khi cần lấy hàng hóa để xuất.

Nhập Kho

Công cụ nhập kho sử dụng cho trường hợp nhập hàng hóa vào kho không xuất phát từ hoạt động mua hàng.

Xuất Kho

Công cụ xuất kho sử dụng cho trường hợp xuất hàng hóa ra khỏi kho không xuất phát từ hoạt động bán hàng.

Chuyển Kho

Công cụ điều chuyển hàng hóa giữa các kho.

Kiểm kê

Công cụ dùng để kiểm kê kho.

Ghi nhận các Giao dịch Định kỳ

Các giao dịch định kỳ được thiết lập và thực hiện tự động.

Quản lý Đóng gói – Giao nhận

Công cụ hỗ trợ việc thực hiện việc lấy hàng, đóng gói và giao nhận.

Quản lý Lô/ Số Seri

Các sản phẩm có thể quản lý đích danh bằng số seri hoặc quản lý theo ngày nhập sản phẩm (số lô) để thực hiện việc xác định tuổi hàng tồn kho, ngày hết hạn, thời hạn bảo hành.

Quản lý Phương pháp Tính Giá vốn

Nhiều phương pháp quản lý giá vốn của hàng hóa bao gồm bình quân gia quyền liên tục, nhập trước-xuất trước, giá chuẩn hoặc phương pháp quản lý giá vốn đích danh theo số seri và số lô.

KẾ TOÁN

Danh mục Tài khoản

Hệ thống tài khoản kế toán theo đúng qui định của nhà nước và phù hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Thiết lập Bộ Định khoản

Thiết lập các định khoản thực hiện tự động cho các hoạt động mua hàng, bán hàng, sản xuất và hoạt động kho.

Quản lý Chi phí 

Trung tâm phí được thiết lập theo nhiều chiều, phân cấp và các luật phân bổ giúp doanh nghiệp phân tích được chi phí của các hoạt động kinh doanh.

Thiết lập Tỉ giá

Đối với các doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu hoặc xuất khẩu, hệ thống cho phép xác lập tỉ giá để có thể theo dõi kết quả hoạt động kinh doanh theo ngoại tệ.

Kế hoạch và Ngân sách

Xây dựng ngân sách cho các phòng, ban của doanh nghiệp và giám sát việc sử dụng ngân sách một cách chặt chẽ.

Quản lý Tài sản Cố định

Quản lý Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, thực hiện khấu hao tự động, định giá lại Tài sản cố định.

Tiền mặt/ Ngân hàng

Các hoạt động thu, chi tiền mặt, ngân hàng.

Chứng từ tạm

Các chứng từ tạm dùng để ghi nhận nhiều chứng từ thu, chi và đưa chính thức vào hệ thống cùng một lúc.

Chứng từ Tổng hợp

Các chứng từ sử dụng cho nhiều hoạt động khác nhau của doanh nghiệp.

Thiết lập các Mẫu Hạch toán Chứng từ

Các chứng từ sử dụng cho nhiều hoạt động khác nhau của doanh nghiệp.

Ghi nhận các Giao dịch Định kỳ

Các giao dịch định kỳ được thiết lập để tự động ghi nhận.

Đánh giá Chênh lệch Tỉ giá

Công cụ đánh giá chênh lệch tỉ giá.

Cấn trừ Công nợ

Công cụ cấn trừ công nợ tự động hoặc bán tự động giúp cho doanh nghiệp quản lý chặt chẽ hạn mức công nợ của khách hàng.

Đóng kỳ

Công cụ hỗ trợ đóng kỳ tự động.