Đối với doanh nghiệp phân phối, việc nhập mua, xuất bán và quản lý kho là các công việc diễn ra thường xuyên, liên tục và quan trọng nhất do số lượng hàng hóa được nhập và xuất với số lượng lớn. Do đó, doanh nghiệp cần có một giải pháp để quản lý hiệu quả, nhanh chóng, chính xác và bao phủ toàn bộ các qui trình xuất, nhập hàng hóa. Một đặc điểm quan trọng khác của hoạt động phân phối là quản lý công nợ của các đại lý, nhà cung cấp nhằm giám sát chặt chẽ hạn mức công nợ, hoạt động thu hồi công nợ, thanh toán công nợ và các công việc liên quan.

Dựa trên các thực hành tốt nhất của SAP Business One cho các doanh nghiệp phân phối và các thực hành tốt nhất khi triển khai cho các khách hàng, OneSystem phát triển bộ qui trình chuẩn cho các doanh nghiệp phân phối bao gồm việc bán hàng, mua hàng, các hoạt động ký gửi, các hoạt động nội bộ doanh nghiệp. Các qui trình mang tính tích hợp và xuyên suốt các bộ phận của doanh nghiệp, đảm bảo sự kết nối chặt chẽ của các bộ phận, dễ dàng cải tiến để nâng cao năng suất lao động của doanh nghiệp và tối ưu hóa các hoạt động.

 QUI TRÌNH BÁN HÀNG

  • Hoạt động bán hàng bao gồm việc xuất hàng cho khách hàng. Hoạt động này chuyển qua các bộ phận kinh doanh, kế toán, kho, giao nhận.
  • Các qui trình phụ liên quan đến qui trình bán hàng bao gồm hoạt động đổi, trả hàng hóa hoặc hủy xuất bán.

 QUI TRÌNH MUA HÀNG

  • Hoạt động mua hàng bao gồm việc nhập hàng từ nhà cung cấp trong nước hoặc nước ngoài. Hoạt động này chuyển qua các bộ phận quản lý sản phẩm, cung ứng, kế toán, kho.
  • Các qui trình phụ liên quan đến qui trình mua hàng bao gồm hoạt động xuất trả hàng cho nhà cung cấp hoặc hủy nhập mua.

 QUI TRÌNH NỘI BỘ

  • Các hoạt động nội bộ trong doanh nghiệp nhằm hỗ trợ kinh doanh, hoạt động của kho, kế toán để thuận tiện việc xuất hàng, nhập hàng.
  • Đảm bảo trùng khớp số liệu giữa thực tế và sổ liệu trong hệ thống và kiểm soát các hoạt động, các bước xử lý và tình trạng luân chuyển trong một qui trình.

 TÙY CHỈNH QUI TRÌNH

  • Tùy theo tính chất đặc thù trong qui trình vận hành, tính chất và qui mô của Doanh nghiệp, các qui trình có thể cấu hình với nhiều tùy chọn khác nhau để giảm số bước, gộp chung các bộ phận.
  • Ngoài ra, các qui trình có thể thu gọn hoặc mở rộng được OneSystem cung cấp bổ sung khi các tư vấn của OneSystem làm việc cụ thể với doanh nghiệp.

   Qui trình tổng quan

   Qui trình Quản lý Cơ hội Kinh doanh – CRM

   Qui trình Bán hàng (Sales – A/R)

   Qui trình Mua hàng (Purchasing – A/P)

   Qui trình Quản lý Kho

   Qui trình Tài chính – Kế toán (Financials)